BG     EN

Финанс ММ ООД

Специализирано одиторско предприятие
Регистрационен № 147

ЗА ФИРМАТА

Финанс ММ ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в агенцията по вписванията през 2008 година с ЕИК 200112115. Дружеството е със седалище и адрес на управление гр.Стара Загора, ул.Георги Кюмюрев 46, ап.1

Дружеството изцяло отговаря на критериите за специализирано одиторско предприятие, определени в §1, т.9 от Допълнителните разпоредби на Закона за независим финансов одит и е включено с регистрационен номер № 0147 в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт- счетоводители в България.

Неговите учредители и настоящи съдружници са:

  • Мина Борисова Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от 1991 година. През 2008, 2010 и 2012 година издаде книга по Закона за корпоративно и подоходно облагане.
  • Светлана Димитрова Димитрова е дипломиран експерт-счетоводител от 2009 година.
  • Петя Димитрова Костова е дипломиран експерт–счетоводител от 2012 година.

Знанията, уменията и опита в областта на финансите, данъците, счетоводството и одита, които нашето дружество притежава, дава възможност за предоставяне на високо-качествени услуги, основани на най-прецизното познаване и тълкуване на нормативните актове, както и прилагането на най-добрата европейска практика.

Финанс ММ ООД
Град:Стара Загора, 6000
Адрес:ул. Георги Кюмюрев 46
Телефон:+359 42 602905
e-mail:svetlanad@b-trust.org